بانک ملی

شماره حساب: 0303058207006

شماره کارت: 6037997255519341

 

بانک ملت

شماره حساب: 2049564592

شماره کارت: 6104337809442393

به نام متین قزلجه